Anslag / Stipendier

SGF utlyser stipendier till Kongressresor under 2017

Härmed ledigförklaras stipendier från SGF. Stipendierna är avsedda för resor till vetenskapliga kongresser inom verksamhetsområdet och på̊ som mest 12 000 kr.

Vem kan söka?

Aktiv medlem i Svensk Gastroenterologisk Förening.

Ansökningsförfarande

Till ansökan bifogas CV på̊ högst en A4-sida samt intyg om medlemsskap i SGF (utfärdas av Inga-Britt Enkvist).

Utdelning

Beslut tas löpnade i samband med SGFs ordinarie styrelsemöte. Sökande meddelas mail ledes. Stipendiet utbetalas mot insänd reseräkning med verifikationer. SGF emotser en kort reseberättelse av stipendiaten.

Ansökan

skall skickas med e-post till SGFs vetenskapliga sekreterare Björn Lindkvist

Välkommen med din ansökan!


Bengt Ihre-stipendium 2018

Härmed ledigförklaras stipendium ur Bengt Ihre-fonden om 100 000 kr. Stipendiesumman kan fördelas på ett eller flera stipendier. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska patientnära forskningen, som lön för pre- eller postdoktoral vetenskaplig utbildning företrädesvis utomlands eller för metodutvecklingsarbete vid utländsk institution.

Stipendiet utdelas till läkare/forskare, vilka är medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening och delas ut i samband med Svenska Gastrodagarna i Falun den 17 Maj 2018.
Ansökan, som inte kräver särskilt formulär, skickas via e-post till Staffan Wahlin och skall vara honom tillhanda senast den 18 februari 2018. Ange ”Ihre-stipendium 2018” som ämne i e-postmeddelandet.

Stipendiekommittén utgörs av föregående samt nuvarande ordförande i SGF. Ansökan ska innehålla beskrivning av planerad forskningsverksamhet med kostnadskalkyl om max 3 A4-sidor och curriculum vitae. För ytterligare information kontakta Staffan Wahlin, vetenskaplig sekreterare, Svensk Gastroenterologisk Förening. E-post: staffan.wahlin@ki.se


Bengt Ihre Research Fellowship

Nationellt fellowship inom gastroenterologisk och gastrokirurgisk forskning
Sista ansökningsdag 1 februari 2017
Läs mer och ansök här


Mag-Tarmfonden utlyser stipendier till gastroenterologisk forskning 2018

Härmed ledigförklaras stipendier ur Mag-Tarmfonden. Stipendierna är avsedda för vetenskapliga projekt inom den kliniska gastroenterologiska forskningen.

Vem kan söka?

Forskningsaktiva medlemmar i Svensk Gastroenterologisk Förening, Barnläkarföreningens gastrosektion, Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige och Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal är behöriga att söka. Nydisputerade forskare som håller på att etablera självständig forskning eller doktorander i slutfasen av sitt avhandlingsarbete prioriteras.

Ansökningsförfarande

Ansökan skall innehålla projektbeskrivning med målsättning, metod, preliminära resultat, klinisk relevans och plan för genomförande samt kostnadskalkyl och omfatta högst två A4-sidor. Till ansökan ska också bifogas CV på högst en A4-sida, en publikationslista samt bekräftelse på medlemskap i någon av de föreningar som innebär behörighet att ansöka om medel ur fonden.
Ansökan skickas med e-post till Staffan Wahlin på adress: staffan.wahlin@ki.se senast den 18 februari 2018. Ange ”Stipendieansökan till Mag-Tarmfonden” som ämne i e-postmeddelandet.

Utdelning

Stipendier utdelas i samband med Svenska Gastrodagarna i Falun, torsdagen den 17 maj, 2018. Stipendiater skall vara beredda att presentera sin forskning i samband med utdelningen.

Vid frågor

Kontakta Björn Lindkvist bjorn.lindkvist@vgregion.se, vetenskaplig sekreterare, SGF


Rut och Richard Julins fond

Till förmån för gastroenterologisk forskning.
Sökes via Karolinska Institutets Fonder: fonder.ki.se.
Ansökningperiod:130128-130215.


Nanna Svartz fond

Ges företrädesvis till disputerade forskare som arbetar med projekt inom bla gastroenterologi.
Sökes via SEB och ansökningshandlingar. Klicka här!
Sista ansökningsdag 15 oktober varje år.


Gastroenterologisk fond

Förvaltas av Svenska Läkaresällskapet. Projekt- och resebidrag (ej kongressresor).
Projektmedel inom gastroenterologi kan sökas från både ograduerade och disputerade forskare, även mer än 10 år efter disputationen.
Medel beviljas max 5 gånger.
Ansökningsdatum: 1 februari
Kräver att man är medlem i Svenska Läkaresällskapet såväl året innan ansökan som ansökningsåret. För ytterligare information, se Svenska Läkaresällskapets hemsida.


Svenska Celiakiförbundets forskningsfond

Svenska Celiakiförbundets forskningsfond delar årligen ut medel till forskning om sjukdomen celiaki. Nu kan forskare ansöka om bidrag år 2016.
Läs mer här


Ihrefonden

Projekt- och resebidrag (ej kongressresor).
Projektmedel ges för långsiktiga projekt efter disputationen inom både medicinsk gastroenterologi och gastroenterologiskt inriktad kirurgi.
Medel kan sökas även mer än 10 år efter disputation.
Sökande ska helst vara läkare.
Ansökningsdatum: 1 februari
Kräver att man är medlem i Svenska Läkaresällskapet såväl året innan ansökan som ansökningsåret. För ytterligare information, se Svenska Läkaresällskapets hemsida.