Om SGF

Tack för att Du vill bli medlem i SGF!

Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF) är den fackliga och vetenskapliga samman­slutningen för Sveriges gastroenterologer (läkare specialiserade på mag-tarmsjukdomar) med medicinsk såväl som kirurgisk inriktning. SGF arbetar främst med att stödja vetenskap, ut­bildning och kvalitet inom områdena gastroenterologi (mag-tarmsjukdomar), hepatologi (leversjukdomar) och endoskopiska undersökningar i mag-tarmkanalen. Föreningen bildades 1953 av medicinskt och kirurgiskt inriktade gastroenterologer och har i dagsläget cirka 700 medlemmar. Föreningen är en sektion inom Svenska Läkaresällskapet och intresseförening inom Sveriges läkarförbund och har sedan föreningen bildades representerat den svenska gastroenterologin här hemma och utomlands. Arbetet i föreningen leds av en styrelse med bred representation inom professionen och med representation för SYG (Sveriges Yngre Gastroentero­loger), SEGP (Svensk förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal) och FSGS (Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige). För att driva tunga frågor inom föreningen finns, underställt styrelsen, dessutom ett utbildningsutskott, som leds av den facklige sekreteraren, och ett endoskopiutskott. Årsavgiften för medlemskap är 300:-.

Som främsta arrangemang märks Svenska Gastroveckan, det stora mötet för svensk gastro­enterologi i vårt land, som genomförs årligen under maj månad. Det är ett tillfälle för fortbildning inom gastroenterologi, presentation av svensk gastroenterologisk forskning, information från läkemedelsindustrin och inte minst det sociala värdet av att träffa medicinska och kirurgiska gastroenterologer, sjuksköterskor med gastroenterologi/endoskopi-inriktning och representanter för industrin.

SGF ger ut en medlemstidning, Gastrokuriren, för närvarande fem gånger per år. På www.svenskgastroenterologi.se hittar Du utöver de senaste årens nummer av Gastro­kuriren även information om kommande kongresser och möten, nationella riktlinjer inom gastroenterologi, hepatologi och gastrointestinal endoskopi, samt utlysta stipendier, utmärkel­ser och erbjudanden om kursplatser på internationella utbildningar och en hel del andra upp­gifter av intresse inom området. På hemsidan kan man också hitta formulär för adressändring för medlemmarna samt ansökningsblankett för nya medlemmar.

Varmt välkommen till Svensk Gastroenterologisk Förening!
Marie Carlson Ordförande

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies