Årsmöte SGF 2014

Tid: onsdag 14/5 kl 16.30
Plats: Konsert & Kongress, Linköping
Lokal: Crusellhallen

Dagordning

1. Mötets öppnande
2. Frågan om stadgeenlig utlysning av årsmötet
3. Fastställande av dagordning
4. Val av mötesordförande och sekreterare
5. Val av två justeringspersoner
6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
7. Genomgång av verksamhetsberättelse
8. Redogörelse av facklige sekreteraren
9. Rapport från endoskopiutskottet
10. Kassörens rapport
11. Revisionsberättelse
12. Beslut om ansvarsfrihet
13. Val av ny styrelse
14. Val av revisorer
15. Val av valberedning
16. Övriga frågor

© 2012 - Svensk Gastroenterologisk Förening | Om cookies