Årsmöte Svensk Gastroenterologisk Förening

Tid: Onsdagen den 8 maj 2019 kl 17.05
Plats: Rydberg, Elmiamässan, Jönköping

Dagordning

1. Mötets öppnande

2. Frågan om stadgeenlig utlysning av årsmötet

3. Fastställande av dagordning

4. Val av mötesordförande och sekreterare

5. Val av två justeringspersoner

6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll

7. Genomgång av verksamhetsberättelse

8. Rapport från utbildningsutskottet

9. Rapport från endoskopiutskottet

10. Rapport från utskottet för luminal gastroenterologi

11. Rapport från utskottet för lever- gall- och pankreassjukdomar

12. Kassörens rapport

13. Revisionsberättelse

14. Beslut om ansvarsfrihet

15. Val av ny styrelse

16. Val av revisorer

17. Val av hedersledamöter

18. Val av valberedning

19. Motion angående förfarande kring nominering till positioner i SGF (Stål m fl)

20. Övriga frågor