Webinar Q&A

 • Vid svårt skov av IBD väljer vi ofta TNF-hämmare för snabbt svar. Hur tänker vi med pat post Covid-19? Jan visade ju bild om Vedo hade bäst safety profil.

Vg se svar på nästa fråga.

 • Kan det ikke være doserelaterte risker – vi  bruker vel 20mg grens for steroider, men hva med thiopurin og mtx, kanskje også for TNFa hemmere ?

Risken för biverkan i form av infektioner är i högre utsträckning dosberoende för kortison jämfört med anti-TNF. För adekvat terapeutisk effekt av tiopuriner, MTX eller anti-TNF rekommenderas ordinarie doser eftersom underdosering ökar risken för skov. Sammantaget är därför rådande rekommendationerna att doserna av tiopuriner, MTX och TNF-hämmare behålls oförändrade.

 • SARS-COV-2 utsöndras i feces. Har hört att vissa lab av den anledningen vägrar analysera f-calprotectin. Hur ställer vi oss till detta?

Generellt sett hanterar laboratorier smittsamma prover och bör ha fungerande rutiner för detta.

 • Är enteral nutrition ett alternativ till kortison vid Crohn?

Enteral nutrition kan vara ett behandlingsalternativ vid vuxen-Crohn, även om det oftare används vid behandling av pediatrisk Crohn. Det är möjligt att detta alternativ är underutnyttjat, men bevisläget är inte entydigt vid vuxen-Crohn. I allmänhet krävs viss kunskap och erfarenhet av behandlingen för att den skall fungera ur ett praktiskt perspektiv.

 • Är databasen “Secure-IBD” öppen för alla?

Ja, databasen är öppen för alla. Servern är i USA, men svensk lagstiftning ska beaktas. Huruvida Sveriges regioner gör en unison juridiska bedömning i frågan om registrering av data i ”Secure-IBD” är bortom vår horisont. 

 • Mattias, på Ersta opererar vi ett par imperativa IBD varje vecka (täta strikturer, penetrerande sjukdom), oftast från andra sjukhus i regionen, ofta mer akuta än många cancerfall. Måste vara fel att endast prioritera maligna diagnoser?

Instämmer i att inte bara maligna diagnoser bör prioriteras. Vi gör akuta operationer, inklusive de komplikationer du nämner men bara imperativa fall. Och det är ju precis det vi vill undvika då vi vet att det är mycket sämre för patienterna. Absolut måste avancerad IBD med livskvalitet som är sämre än maligna diagnoser prioriteras. Vi får fortsätta att arbeta gentemot våra huvudmän i denna fråga.

 • Jonas: hur ofta uppdateras dessa riktlinjer?

IOIBD håller webinar varje vecka, varvid rekommendationerna kan komma att justeras över tid.

 • Som vi vet stannar biologiska en längre tid i kroppen så att seponera dessa är något missvisande også thiopurner og MTX har lang tids potensiell effekt etter seponering

Vi instämmer i kommentaren, exempelvis är halveringstiden för infliximab är 8-10 dagar och för adalimumab 10-15 dagar. Trots att preparaten är kvar i kroppen under längre tid kan det vara av värde att seponera preparaten då COVID-19 förloppet kan vara utdraget.

 • Sverige er mindre restriktiv mtp Covid19 forebyggelse enn Norge, er man også mer restriktiv med å definere personer som eldre, dvs >70år  …. i Norge er grensen >60år ……  ?!

Det stämmer att rekommendationerna i Norge och Sverige skiljer sig åt och var åldersgränsen skall dras är en bedömningsfråga eftersom mortaliteten vid COVID-19 stiger successivt med åldern.

 • Man bør vel velge Vedo før anti-TNF nå ved top-down strategi?

Det är svårt att ge generella riktlinjer, men aspekter som tid till behandlingseffekt, behov av samtidig behandling, fysiska besök i sjukvården och risk för infektioner bör beaktas.

 • Men røykekutt kan jo gi forverring/debut av IBD

Att sluta röka är associerat med ökad risk för ulcerös kolit men de sammanlagda hälsoriskerna som är associerade med rökning överväger, varför rökstopp rekommenderas även i dessa tider. Det bör även noteras att rökare löper ökad risk för svårt förlopp av COVID-19.