Författaranvisningar

Programförklaring

Tidskriften Gastrokuriren är organ för Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF). I tidskriften publiceras material som är av intresse för svensk gastroenterologi. Tidskriftens uppgift är att spegla gastroenterologisk vetenskap, idédiskussioner och fortbildningsfrågor.

Redaktionens adress

Skicka allt material utom pappersbilder (se nedan) elektroniskt till SGF’s redaktör. E-postadress: red@svenskgastro.se

Insändande av manuskript och internannonser

Insänt manus skickas till redaktionen per e-post i Word- eller RTF-fil. Inga bilder eller tabeller infogas i texten. Digitala bilder bifogas texten som egen fil. Redaktionen bearbetar text varefter layout görs på Mediahuset. Uppgifter om manusstopp finns på innehållssidan i Gastrokuriren.

Upphovsman

Författaren ska uppge samtliga personer som har medverkat vid utformningen av insänt material. Om flera författare finns ska kontaktperson utses som har ansvar för kontakter mellan redaktionen och författarna. Alla inskickade artiklar avslutas med skribentens/skribenternas namn, titel, tjänsteställe, e-postadress, telefon och postadress för redaktionens kontakter med skribenterna. I tidskriften anges namn och tjänsteställe (alternativt hemort) till samtliga författare samt e-postadress till huvudförfattare (alternativt kontaktperson gentemot läsekretsen).

Artikelns omfattning och utformning

Artikel bör inte vara längre än maximalt fem trycksidor, vilket innebär ungefär 30 000 tecken inklusive blanksteg. För längre texter – kontakta redaktionen för diskussion. Texten inkluderande referenslista skickas som Wordfil med figurer, bilder och tabeller separat. Ange i texten var dessa ska läggas in. Texten skrivs vänsterställd med Times Roman 12 pt. Tänk på att artiklar som fyller en hel sida även bör ha plats för illustrationer/faktarutor/tabeller för att inte upplevas alltför tunga att läsa.

Huvudrubrik

Skriv ett förslag till kort, informativ rubrik.

Ingress/sammanfattning

Skriv gärna förslag till kort (maximalt fem rader), spetsig förklaring till varför artikeln är skriven. Alternativt en sammanfattning som kan läggas i en faktaruta.

Brödtext

Brödtext är artikeltexten. Skriv kort och enkelt och undvik upprepningar. Förklara gärna det bakomliggande syftet med texten. Historik och andra bakgrundsfakta kan med fördel läggas i faktaruta.

Mellanrubriker

Vetenskapliga originaltexter ska ha sedvanliga vetenskapliga rubriker. För övriga texter kan mellanrubriker skapa bättre läsbarhet. Författaren kan gärna lämna förslag till mellanrubriker.

Skrivregler

▪ Rekommenderar TT-språket (”www.tt.se”, se TT-språket) och Svenska Akademiens ordlista (SAO). Medicinska facktermer stavas enligt Medicinsk terminologi av Bengt Lindskog, 1997 års upplaga. Observera stavningsanvisningarna i lexikonets inledning.
▪ Undvik förkortningar ”t.ex. enl. bif. Dnr” och skriv i stället ”till exempel enligt bifogade diarienummer”. Förkortningar av namn ska alltid förklaras, första gången i texten.
▪ Siffror upp till och med elva skrivs med bokstäver. Undantag är siffror i tabeller och i kombination med procent. I löpande text skrivs ordet procent med bokstäver. Siffror från 12 och uppåt skrivs med siffror.
▪ De svenska generiska läkemedelsnamnen ska användas.
▪ Noter bör undvikas.

Fotografier och andra illustrationer

▪ Alla artiklar utom korta notiser bör helst illustreras med foto på författaren. Bifoga gärna annan lämplig illustration.
▪ Tänk på upphovsmannarätten. Det åligger skribenten att inhämta upphovsmannens tillstånd samt vidarebefordra krav på eventuell betalning och hur redaktionen kan nå upphovsmannen.
▪ Inskickade bilder ska vara försedda med fotografens namn liksom namnet på den eller de personer som är avfotograferade. Koppla eventuell bildtext till rätt bild genom att exempelvis ange nummer på bild.
▪ Alla digitala bilder som skickas till redaktionen ska skickas i separat fil, alltså inte infogade i textdokumentet. Lämpliga bildfilsformat är JPG, PNG och TIFF. Tänk på att publicering kräver hög upplösning för godtagbar kvalitet, framför allt gäller detta större bilder. Minimimått för inlagan är 300 kB.

Referenser

▪ Författaren ansvarar för att referenserna är korrekta. Kontrollera hela förteckningen mot originalpublikationerna!
▪ Normalt högst 20 referenser skrivs ut. Det går att hänvisa till att läsarna kan få fler referenser från författaren. För debattartiklar gäller högst 8 referenser.

Redaktionell bearbetning

Allt insänt material blir föremål för redaktionell bearbetning. Ofta men inte alltid innebär detta förslag till nedkortning. Chefredaktören meddelar författaren i händelse av refusering.

Publicering

Skribenten tillåter tryckning av artikeln i såväl elektronisk form som lagring i Gastrokurirens elektroniska arkiv. Allt infört material blir även publicerat på föreningens hemsida. Författare, fotograf och illustratör ska ge tillstånd till sådan publicering eller ange eventuella förbehåll.

Författaranvisningar som pdf