Kallelse till årsmöte Svensk Gastroenterologisk Förening 2020

Tid: Onsdagen den 13 maj, 2020 klockan 17:00 -18:30
Plats: Webinarform. Klicka här för att komma till anmälningssidan
Dagordning:
1. Mötets öppnande
2. Frågan om stadgeenlig utlysning av årsmötet
3. Fastställande av dagordningen
4. Val av mötesordförande och sekreterare
5. Val av två justeringspersoner
6. Genomgång av föregående årsmötesprotokoll
7. Genomgång av verksamhetsberättelse
8. Rapport från utbildningsutskottet
9. Rapport från endoskopiutskottet
10. Rapport från utskottet för luminal gastroenterologi
11. Rapport från utskottet före lever-gall-och pankreassjukdomar
12. Kassörens rapport
13. Revisionsberättelse
14. Beslut om ansvarsfrihet
15. Val av styrelse
16. Val av revisorer
17. Val av hedersledamöter
18. Val av valberedning
19. Motion angående stadgeändring, Rofida Ghazvinian
20. Proposition angående aktivt medlemskap i SLS, Mattias Block
21. Övriga frågor