Stadgar

Stadgar för Svensk Gastroenterologisk Förening (SGF)

Antagna vid Svensk Gastroenterologisk Förenings årsmöte den 13 Maj, 2020. 

 • §1 Föreningens ändamål är att främja den svenska gastroenterologins, hepatologins och den gastrointestinala endoskopins utveckling, framförallt genom anordnande av möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner, samt att tjäna som ett organ för nationellt och internationellt arbete avseende både vetenskapliga frågor och specialistutbildning.
 • §2 För att bli medlem i föreningen krävs att man är legitimerad eller blivande läkare, eller annan medicinsk yrkesutövare som har sin verksamhet inom, eller som på ett annat sätt manifesterat särskilt intresse för, gastroenterologi, hepatologi och/ eller gastrointestinal endoskopi. Företrädare för medicinen närstående verksamhet kan ansöka om medlemskap, vilket i dylika fall prövas av styrelsen.
 • §3 Till hedersmedlem kan föreningens årsmöte på förslag av styrelsen kalla svensk eller utländsk person, vars insatser varit av stor betydelse för utvecklingen inom gastroenterologi, hepatologi eller gastrointestinal endoskopi. För val av hedersmedlem fordras två tredjedelar av de angivna rösterna vid årsmöte. Hedersmedlem samt medlem som uppnått 65 levnadsår är befriad från erläggande av årsavgift.
 • §4 Svensk Gastroenterologisk Förening samlar in och behandlar personuppgifter (se § 5) för att bedriva den stadgereglerade verksamheten. Svensk Gastroenterologisk Förening behandlar personuppgifter för att administrera föreningens angelägenheter, utöva olika aktiviteter, kommunicera med medlemmar samt hantera olika ekonomiska transaktioner. Den lagliga grunden för behandlingen är avtal (dessa stadgar).
 • §5 Svensk Gastroenterologisk Förenings medlemsregister innehåller minst följande uppgifter: Förnamn, efternamn, postadress, mailadress, medlemskategori och personnummer. Medlemsregistret ska årligen senast den 1 november lämnas till SLS för att medlem ska kunna få nyttja förmåner och för att föreningens medlemsavgift till SLS samt mandat i SLS fullmäktige ska kunna beräknas. Antal medlemmar i medlemsföreningen är grund för avgift och mandat. Medlemsföreningen ska rapportera in antal läkarmedlemmar i föreningen genom att lämna in medlemsregistret till SLS angivna datum, (se § 36 SLS stadgar). Uppgifterna som lämnas ska avse de medlemmar i registret som fanns registrerade den 1 september samma år.
 • §6 Som medlemsförening i SLS ombesörjer föreningen föredrag vid Läkaresällskapets sammankomster i överensstämmelse med SLS arbetsordning, samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till medlemsföreningen. Vid handläggningen av sådana ärenden som berör andra medlemsföreningar och sektioner i Läkaresällskapet skall samråd med dessa ske. Medlem bör vara läkare för att kunna delta i beslut om frågor som avses i detta stycke. Styrelsen utser ledamöter i Svenska Läkaresällskapets fullmäktigeförsamling och suppleanter för dessa. Medlemsförenings ledamot (suppleant) i SLS fullmäktige ska vara läkare. Fråga eller frågor som medlemsförening skall uppföra på SLS fullmäktigemötets arbetsordning bör behandlas på ordinarie årsmöte med föreningen och tillställas Läkaresällskapets nämnd minst två månader före SLS ordinarie fullmäktigemöte.
 • §7 Föreningen är Sveriges läkarförbunds specialistförening för Medicinsk Gastroenterologi & Hepatologi och handhar frågor kring specialistutbildning i ämnet, samt avger utlåtande i eller handlägger ärenden som hänskjutits till föreningen från läkarförbundet.
 • §8 Styrelseledamot i SGF som deltar i beslut som rör Svenska Läkaresällskapet bör vara läkare och bör vara medlem i Sveriges läkarförbund. Övriga medlemmar – om därtill behöriga – bör likaledes vara medlemmar i Sveriges läkarförbund. Medlem är enligt § 3 SLS stadgar föreningsanknuten medlem i SLS.
 • §9 Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmöte vald styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare (kontaktperson mot Svenska Läkaresällskapet), facklig sekreterare (kontaktperson mot Sveriges läkarförbund), kassör, redaktör och fyra ledamöter varav en skall vara ordförande i SYG (Sveriges Yngre Gastroenterologer). En ledamot i styrelsen skall ha särskilt ansvar för den endoskopiska verksamheten, en medicinsk gastroenterolog skall ha särskilt ansvar för den hepatologiska verksamheten och en medicinsk gastroenterolog skall ha särskilt ansvar för den gastroenterologiska verksamheten. I styrelsen skall alltid finnas en representant för gastroenterologisk kirurgi. Den facklige sekreteraren skall vara medicinsk gastroenterolog. Ordförande och vice ordförande väljes för två år och kan därefter icke omedelbart omväljas. Avgående ordförande efterträdes under en period av två år av vice ordförande. Vetenskaplig- och facklig sekreterare, redaktör samt kassör väljes för en period på tre år. Övriga ledamöter väljes på tre år med nyval av en till två ledamöter varje år. Ledamot kan efter mandattidens slut icke omväljas såsom ledamot förrän efter två år. Val av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig- och facklig sekreterare, redaktör eller kassör kan dock ske utan hinder härav. Till styrelsen kan adjungeras företrädare för andra intresseorganisationer som ligger verksamheten nära till exempel FSGS (Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige) och SEGP (Svensk Förening för Endoskopi och Gastroenterologi Personal). Adjungerad till styrelsen deltager ej i beslut. Uppgifter om föreningsfunktionärer bör efter förrättande val snarast tillställas Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund.
 • §10 Styrelsen sammanträder minst tre gånger per år på kallelse av ordförande. Ordförande är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter gör framställning därom. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning är öppen om ej annat begäres. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Vid styrelsemöte skall liksom vid årsmöte protokoll föras. Ärenden kan avgöras vid sammanträde per capsulam om samtliga styrelseledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll justeras av ordföranden. Beslut i ärenden som berör för Svenska Läkaresällskapet gemensamma angelägenheter bör snarast tillställas Svenska Läkaresällskapets nämnd genom utdrag ut protokoll och beslut som berör Sveriges Läkarförbund bör snarast tillställas detta.
 • §11 Nämndledamot av Svenska Läkaresällskapet, som inte är medlem i medlemsföreningen äger tillträde till medlemsföreningens årsmöte med rätt att delta i förhandlingarna men inte i medlemsföreningens beslut. Medlem i Sveriges läkarförbund kan adjungeras till styrelsemöte vid behandling av enskild fråga, men ej deltaga i föreningens beslut.
 • §12 Förslag till val som skall förrättas vid föreningens årsmöte upprättas av en valberedning bestående av tre medlemmar. Valberedningen väljes av årsmötet. Medlemmarna i valberedningen väljes på tre år, en ny medlem varje år. Sammankallande är den äldste i ämbetet.
 • §13 Föreningens räkenskaper omfattar tiden 1 januari till 31 december. Föreningens årsmöte äger rum under våren på dag som bestämmes av styrelsen. Vid årsmöte föredrages styrelse och revisionsberättelse, beslutas om ansvarsfrihet för styrelsen, fastställes årsavgiftens storlek, behandlas ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast två månader före mötet, samt väljes styrelseledamöter, två revisorer och en suppleant för dessa. Skriftlig kallelse till årsmötet bör utsändas till medlemmarna senast 15 dagar i förväg. Extra möte skall hållas när föreningens styrelse eller minst tio medlemmar skriftligen begär sådant för att behandla uppgivna ärenden.
 • §14 Omröstning vid val till styrelsen sker öppet, om ej annat begärs. Vid lika röstetal avgöres val genom lottning. Andra frågor vid årsmöte avgörs, därest omröstning begäres, genom öppen sådan. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes av ordförande vid möte.
 • §15 Efter godkännande av styrelsen äger medlemmar i föreningen rätt att inrätta separata avdelningar för främjande av speciella intresseområden inom det gastroenterologiska området.
 • §16 Svensk Gastroenterologisk Förening och SLS har ett samarbete för att skapa nyttor både för Svensk Gastroenterologisk Förening och för medlemmarna i föreningen. Det föreligger därför ett gemensamt personuppgiftsansvar mellan Svensk Gastroenterologisk Förening och SLS rörande föreningens medlemmar.
  De olika rollerna i det gemensamma ansvaret ser ut så här:

  • SLS behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av SLS stadgar.
  • Svensk Gastroenterologisk Förening behandlar personuppgifter för sina egna ändamål enligt vad som framgår av stadgarna (§ 4 och § 5).

Det gemensamma området där personuppgifter behandlas gemensamt är då Svensk Gastroenterologisk Förening lämnar in sitt medlemsregister till SLS för följande ändamål:

  • föreningens medlemsadministration, vilket inkluderar registervård och aviseringar
  • beräkning av avgift till SLS (se § 5)
  • beräkning av mandat i SLS fullmäktige (se § 5),
  • när SLS gör kontroll av medlemskap vid ansökan om forskningsanslag och deltagande i aktiviteter samt
  • när SLS i övrigt informerar om SLS aktiviteter och verksamhet så att föreningsmedlem kan utnyttja dessa.

Föreningen får inte radera personuppgifter förrän skyldigheter gentemot SLS fullgjorts. SLS genom sitt kansli är kontaktpunkt för registrerad som vill utöva sina rättigheter både för SLS egna behandling och för den gemensamma behandlingen som beskrivs ovan. Svensk Gastroenterologisk Förening är kontaktpunkt för sin egen behandling (se webbsida för kontaktuppgifter).

 • §17 Beslut om ändring av stadgarna kan endast äga rum på årsmötet. Skriftligt förslag om ändring insändes minst två månader före årsmötet till styrelsen. Förslag till stadgeändring skall, åtföljt av styrelsens yttrande däröver, tillställes medlemmarna samtidigt med kallelse till årsmötet senast 14 dagar i förväg. För ändring fordras att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet.

 

Ladda ner våra stadgar här.