Stadgar SYG

Sveriges Yngres Gastroenterologer (SYG)

Föreningen grundades den 27 september 1996 och är en del av Svensk Gastroenterologisk Förening. Beslutsrätt för föreningen har varje medlem som deltar på årsmöte, enligt forngrekisk demokrati (en medlem en röst).

Senast stadgeändring av SYG styrelse den 20180517.

 

Allmänna bestämmelser

§1 SYG är en förening bestående av blivande gastroenterologer och internmedicinare eller kirurger med gastroenterologiskt intresse. SYG är sedan 2004 en del av Svensk Gastroenterologisk Förening, SGF, och har som sin uppgift enligt sin specialitets verksamhetsområde, enligt §2 i stadgarna, att upprätthålla en god och respektabel stämning bland sina medlemmar, verka för att främja hälso- och sjukvårdsutveckling inom sin specialitet och ta vara på medlemmarnas yrkesmässiga, vetenskapliga, utbildningsmässiga och sociala intressen. Föreningen har gentemot medicinska industrin en obunden ställning.

 

§2 Det åligger SYG’s styrelse

 • att för godkännande underrätta medlemmarna SYG styrelses beslut om ändring eller tillägg av SYG’s stadgar
 • att utse representant från styrelsen att sitta med i de olika utskotten i SGF

 

Medlemmens skyldigheter

§3 Medlem är skyldig att följa SYG och SGF’s stadgar.

Medlem ska gälda årsavgift till SYG med belopp som fastställs av årsmötet enligt §6.

Medlem kan avsluta sitt medlemskap när hen så önskar eller automatiskt 3 år efter erhållande av specialistexamen.


Organisation

§4 SYG’s ärenden handhas av:

 • Årsmöte
 • Styrelse
 • Valberedning
 • Revisor

 

Årsmöte

§5 SYGs årsmöte skall äga rum under Gastrodagarna på dag som bestämmes av styrelse.

SYGs styrelse ska ansvara för att samtliga medlemmar tillställs skriftlig kallelse senast 3 veckor innan årsmötet och ska innehålla dagordning med punkter som det ska fattas beslut om under årsmötet.

§6 På årsmötet ska följande ärenden behandlas:

 1. Verksamhetsberättelse för det gångna året.
 2. Ekonomisk redogörelse för det gångna året.
 3. Revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet till för styrelsen.
 4. Av medlemmarna väckta frågor och ärenden, som ska skickas in skriftligen senast 1 vecka innan årsmötet, exempelvis förslag på stadgeändringar.
 5. Val av styrelse till nästa årsmöte.
 6. Val av revisor till nästa årsmöte.
 7. Val av valberedning till nästa årsmöte.
 8. Fastställande av årsavgift.
 9. Stadgeändring ska ske på årsmötet och ska finnas i dess föredragningslista. Vid beslut om ändring krävs att minst två tredjedelar av vid uppropet närvarande röstberättigade medlemmar röstar för.
 10. Förutom medlemmar inbjuds till årsmöte av styrelsen en observatör från SGF. Andra personer kan inbjudas om årsmötets dagordning gör det aktuellt.

 

Styrelse

§7 Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter samt tre suppleanter. Ordförande och vice ordförande väljes för ett år, med möjlighet till omval en gång på ett-årsbasis. Vice-ordförande ges möjlighet att efterträda avgående ordförande på förslag från valberedningen och vid majoritetsbeslut på årsmötet.

Övriga styrelsemedlemmar har möjlighet att väljas för två år, med möjlighet till omval på ett-årsbasis.

SYG’s styrelse sammankallas av ordförande till ett styrelsemöte.

Styrelsen beslutar i alla angelägenheter som inte genom stadgarna förbehålls årsmöte eller medlemsmöte.

§8 Det åligger styrelsen:

 • att ägna sig åt det som är styrelsens uppgift enligt allmänna bestämmelser
 • att arbeta för sin organisation och struktur och informationsspridning till sina medlemmar
 • att ansvara för SYG’s ekonomiska förvaltning
 • att i god tid före årsmötet överlämna föregående verksamhetsårs räkenskaper till revisor
 • att till årsmötet skicka ut skriftig verksamhetsberättelse och redogöra för sin aktivitet i de olika utskotten och SGF
 • att kalla till årsmöte och allmänt medlemsmöte
 • att i styrelsens sammanträden föra protokoll

 

Valberedning

§9 Ska ha uppgift att förbereda för de val som ska förekomma vid årsmötet. Valberedningen ska vara två ledamöter, som väljs av årsmötet. Vid plötsligt avhopp skall den avhoppande styrelsemedlemmen informera styrelsen och bör komma med förslag till ersättare.

 

Revisor

§10 SYG’s ekonomi och förvaltning ska granskas av revisor. Denna ska förbereda innan årsmötet en redovisning av SYG’s förvaltning och räkenskaper. SYG’s räkenskapsår omfattar tiden mellan årsmöten.

 

Ladda ner stadgarna som pdf