Stadgar SYG

Stadgar SVERIGES YNGRE GASTROENTEROLOGER (SYG)

Förening grundad den 27 september 1996 av unga gastroenterologiskt intresserade medicinare.
—–

Föreningens syfte:

Att skapa forum och mötesplatser för denna grupp.

Medlemskap:

 • Rätt till medlemskap äger den som är blivande gastroenterolog samt blivande internmedicinare med intresse av gastroenterologi vilken önskar engagera sig för föreningens syfte.
 • Upphörande av medlemskap sker då medlem så önskar eller senast 3 år efter specialistexamen

Beslutsrätt:

 • Beslutsrätt för föreningen har varje medlem som deltar på årsmöte på årskonferens enligt forngrekisk demokrati (en medlem en röst).

Styrelsen:

 • Föreningens angelägenheter handhas av en vid årsmötet vald styrelse bestående av ordförande, vice-ordförande, sekreterare, kassör, två ledamöter och tre suppleanter.
 • Ordförande och vice-ordförande väljes för ett år, med möjlighet till omval på ett-årsbasis. Övriga ledamöter väljes för två år, med möjlighet till omval på ett-årsbasis.

Årsmöte:

 • Styrelsen skall förbereda årsmötets dagordning.
 • Årsmötet leds av en på årsmötet vald ordförande.
 • Protokoll på årsmöte förs av en på årsmötet vald sekreterare.
 • På årsmötet skall justeringsmän av årsmötesprotokollet väljas.
 • Protokoll från senaste årsmöte skickas till samtliga medlemmar inom en månad efter årsmötet.
 • Ansvar för hantering av årsmötesprotokoll har styrelsen.

Medlemsregister:

 • Register av medlemmar skall föras av styrelsen och uppdateras på varje årsmöte.

Inbjudna:

 • Förutom medlemmar inbjuds till årskonferens av arrangör en observatör från SGF.
 • Andra personer kan inbjudas om årsmötets dagordning gör det aktuellt.

Läkemedelsindustrin:

 • Föreningen har gentemot läkemedelsindustrin en obunden ställning.

Ändring av stadgar:

 • Ändring av dessa stadgar kan endast göras på årsmötet ifall majoritet av närvarande godkänner det. Senaste ändring 28 maj 2015.